• เปิดดู
    618
วิหารพระเจ้าล้านทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลจากหนังสือ " พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ และ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ "

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ องค์นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้าล้านทอง ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง เชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รับพระราชานุญาติให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจำลองแบบย่อส่วนขนาดร้อยละ ๙๐ ขององค์จริง พุทธลักษณะปางมารวิชัย หน้าตัก ๑.๙๐ เมตร ความสูงจากฐานถึงยอด เปลวเพลิง ๒.๒๐ เมตร ปั้นโดย พันโทนภดล สุวรรณสมบัติ.. วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งเด่นเเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของดอยแง่ม ซึ่งเป็นเขาสองลูกเคียงคู่กันอันเป็นฉากหลังของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดหาที่ตั้งของวิหารนั้น คณะผู้เกี่ยวข้องได้เห็นพ้องต้องกันว่า วิหารควรอยู่ในตำแหน่งสูงสุดบนยอดเนินทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล รวมทั้งยังมองเห็นทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยได้ทั่วถึง โดยกำหนดให้วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ ๑๓ องศา ซึ่งตรงกับทางเข้าของมหาวิทยาลัยพอดี รูปแบบวิหารจัดสร้างตามสถาปัตยกรรมล้านนา ออกแบบโดยนำรูปแบบของวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง , วิหารวัดไหล่หิน อำเภอเกาะคา, และวิหาร วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางทั้งสิ้น รวมทั้งรูปแบบของวัดเชียงทอง หลวงพระบาง มาเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง ออกแบบโดย สล่ารุ่ง จันทร์บุญตา ผู้ชำนาญการออกแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ขนาดวิหาร กว้าง ๘.๙๔ เมตร ยาง ๒๐.๐๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๘๐ ตรารางเมตร โครงสร้างก่ออิฐถือปูน เครื่องบนทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ซึ่งใช้ไม้เต็งเป็นหลัก มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินขอ มี ๔ซด ๓ ตับ สันหลังคาซดที่๓ ประดับปูนปั้นเป็นปราสาทเฟื่องประดับด้วยฉัตร ๕ ชั้น ช่อฟ้าทำด้วยไม้สักแกะสลักปิดทองที่อกด้านหน้า หน้าบันทำด้วยไม้สักทอง ประดับพระนามาภิไธย " สธ " ที่หน้าบันวิหาร ใช้เวลาก่อสร้าง ๓๗๗ วัน คื่อเริ่มตั้งแต่ ๑๒ ตุลาคาม ๒๕๔๙ -๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐. ข้อมูลจากหนังสือ " พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ และ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ " 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-717420

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://province.m-culture.go.th/chiangrai