• เปิดดู
    615
วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย)

-พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2545 คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้รับพระเมตตาคุณ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ เพื่ออัญเชิญประจุเป็นหัวใจของพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย เพื่อเป็นที่สักการบูชาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย จรรโลงไว้ซ่ึงพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาสืบต่อไป จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวชม ชื่นชมสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
-วัดพระเจ้าหลวง (ม่อนพระเจ้าหลาย) ตั้งอยู่บนยอดดอยม่อนพระเจ้าหลาย บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ห่างจากถนนสายหลัก เชียงใหม่-เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 (เทศบาลตำบลแม่ขะจาน) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กม
ลักษณะภูมิเทศเป็นยอดเขาที่ สูงกว่าเขาลูกอื่นๆ ในบริเวณนั้นมีซากเจดีย์โบราณ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ เป็นจำนวนมาก ชางบ้านจึงเรียกเขาลูกนี้ว่า "พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย" เจดีย์อวงค์ปัจจุบันซ่ึงชำรุดทรุดโทรมไปตามกฏของธรรมชาติ อนิจจัง การบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่จาการร่วมร่วมใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า 
-เจดีย์องค์ใหม่ซ่ึงคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมีมติเป็นเอกฉันท์พร้อมในกัน ประกอบพิธีผาติกรรม องค์พระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ โดยสร้างครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ลักษณะองค์เจดีย์แบบล้านนา ขนาดกว้าง 25 เมตร สูง 49 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 31,315,073 บาท ได้กำหนดวันที่ 5 ธันวาคม 2549 เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ ประกอบกับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นวันเริ่มก่อสร้างวางรากฐานขององค์เจดีย์จนมาถึงปัจจุบัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระยบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

-ประวัติความเป็นมาม่อนพระเจ้าหลาย            
พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย   เป็นพระธาตุที่เก่าแก่นับประมาณเป็นพันกว่าปี ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าใครเป็นคนสร้าง มีแต่ผู้คนได้เห็นพระบรมธาตุ ดวงแก้วใสสว่างเสด็จออกทุก วันโกณ วันพระ  บนยอดเขาแห่งนี้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านพระครูยติวัตรวิมล เจ้าคณะอำเอเวียงป่าเป้า ได้นำคณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุองค์เก่าที่พังทลาย เมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัด ประเพณีบูชาพระธาตุในวันเพ็ญเดือน ๗ เป็นประจำทุกปีจนถึงบัดนี้

พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย มีความเป็นมาสลับซับซ้อน
และอัศจรรย์หลายอย่าง    คนโบราณเก่าแก่เล่าต่อกันมา ว่า ม่อนเขาลูกนี้มีถ้ำอัศจรรย์ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูป ทองคำศักดิ์สิทธิ์มากมายมหาศาล  พร้อมทั้งเครื่องประ ดับและของใช้สอยต่างๆ ของกษัตริย์เจ้าเมืองในสมัยก่อน ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่ถ้ำแห่งนี้เมื่อยามบ้านเมืองมีภัย
ไม่สงบ พร้อมทั้งถวายไว้เป็นพุทธบูชาแก่พระบรมธาตุ เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีก่อน

พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ความหมายก็คือ เป็นพระธาตุเจดีย์ ที่มีพระพุทธรูปมากมายหลวงหลาย หมายถึงพระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ำมากมาย ภาษาเหนือ – กลาง คำว่า ม่อน หมายถึง เขา, หลาย หมายถึง มากมาย คนจึงเรียกชื่อว่า พระ ธาตุม่อนพระเจ้าหลาย สืบต่อกันมา
ในยุคนี้ศีลธรรมเสื่อมถอยจากใจคนอย่างน่าเป็นห่วง ความโลภ ขาดคุณธรรม เกิดขึ้นอย่างรุนแรง พระธาตุถูกขุด เจาะทำลาย หาสมบัติของคนอธรรม มิจฉาชีพ จนพระธาตุเกือบล้มพังทลาย ป่าไม้ถูกทำลายในเขารัศมีพระธาตุ อันให้สายน้ำ ความสงบร่มเย็นมาก่อนพระ บรมธาตุดวงแก้วใสสว่างที่เคยเสด็จออกก็กลับวุ่นวาย ด้วยเหตุ แห่งศึลธรรมเสื่อมถอยนั้นเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ตั้งอยู่ เลขที่ 254 หมู่ 5 ต.แม่เจดีย์อ.เวียงป่าเป้าจ.เชียงราย 57260

โทร / แฟ็กซ์ :: 086-9211981

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.prachaoluang.com