• เปิดดู
    512
สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง

วันที่ 16 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสบกกฝั่งขวา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อจับจองที่ทำกินโดยชาวเขา บ้านขุนน้ำคำ ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก ทางราชการจึ่งได้ทำการอพยพราษฎรบ้านขุนน้ำคำ ลงมาอยู่ในพื้นที่ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิกัด PC316434 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเสด็จประมาณ 5 กิโลเมตร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได่พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านธารทอง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร่ เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าให้สถานีเป็นแหล่งจ้างงานผลิตอาหารที่ปลอดภัยและในขณะเดียวกันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธี จนกระทั่งนำไปผลิตในที่ดินของตนเองสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนได้ รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
กิจกรรมในการท่องเที่ยว
- ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรที่ถูกวิธี ปลูกไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักปลอดสารพิษ
- แหล่งเพาะปลูกพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด
- สามารถเดินทางได้ทุกฤดู
การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย
ใช้เส้นทางจาก จังหวัดเชียงราย ถึง บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงราย รวมระยะทาง 87 กม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง

โทร / แฟ็กซ์ :: 081-9934274

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::