ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 560 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมโครงการวิจัยศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติของประเทศไทย

เวลา 13.00 น. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม โครงการวิจัยศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติของประเทศไทย จัดโดย สำนักงารกองทุนสนับสนุนร่วมกับคณะผู้วิจัย สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ณ โรงแรมแกรนวิสต้าโรงแรมแกรนวิสต้า จังหวัดเชียงราย