ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 558 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การอบรมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. และ ส.ต.ง. และทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใส ณ โรงแรมทีคการ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย