ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศ


 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
             เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางสาวประกายพฤกษ์ พานิช และนางสาวอัญชลี สุทา เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
             โดยการประชุมมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้
             1. บรรยาย เรื่อง ภาพรวมการดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา
             2. บรรยาย เรื่อง บทบาท หน้าที่ อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาและระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2565
             3. บรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา
             4. บรรยาย เรื่อง ระบบอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา