ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เปิดดู 1304 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการรับฟังความคิดเห็นวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2


 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
          เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการรับฟังความคิดเห็นวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ทเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม
          โดยการประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้
          1. บรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด/ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาและ (ร่าง) วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา ในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ระยะ 5 ปี" โดย ดร.พนม วิญญายอง (อาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
          2. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมประเด็นสถานการณ์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด/ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
          3. รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
          มีผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าวจากพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2