ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 20 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรม Park Run Thailand สัปดาห์ที่ 167 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567


 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
            เวลา 07.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้กิจกรรม Park Run Thailand  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต สร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สร้างความสามัคคี ลดปัญหาด้านการสาธารณสุขของประชาชน โดยครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 167 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 มีอำเภอที่ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 7 อำเภอ โดยมีผู้เข้ากิจกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 145 คน ประกอบด้วย
            1. สนามฮักวิ่งแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จำนวน 20 คน
            2. สนามวิ่งที่ป่าแดดกัน อำเภอป่าแดด จำนวน 8 คน
            3. สนามปากั๋นล่น@เมืองเจียงฮาย อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 15 คน
            4. สนามหุมล่นตี่แม่ลาว @บัวสลี อำเภอแม่ลาว จำนวน 27 คน
            5. สนามวิ่งข่วงเวียงเทิง อำเภอเทิง จำนวน 20 คน
            6. สนามวิ่งโรงเรียนบ้านแม่จัน อำเภอแม่จัน  จำนวน 30คน
            7. สนามชอบวิ่ง@เวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จำนวน 25 คน