ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 17 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ/หารือแนวทาง การส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรม "ศิลปะบนนาข้าว"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
             เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว นางสาวอัญชลี สุทา เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายวินยา หลักคำ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนายกิตติพงษ์ สมปาน เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเทิง  ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ/หารือแนวทาง การส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรม "ศิลปะบนนาข้าว"  ณ เกี้ยวตะวัน ธัญฟาร์ม บ้านขอนซุง หมู่ 4 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเทิง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง
             โดยมีนายธันย์พงค์ ใจคำ เจ้าของพื้นที่ผู้ให้การสนับสนุนสร้างงานศิลป์ร่วมสมัย “ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว” ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับ ศิลปะบนนาข้าว ซึ่งเกิดจากการได้รับโอกาสจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการปลูกข้าวสายพันธุ์สรรพสี ซึ่งต้นข้าวจะมีหลายสี  โดย จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 15 พื้นที่ทั่วประเทศ จัดทำโครงการศิลปะบนแปลงนา ซึ่งสอดรับกับเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ จึงนำโครงการนี้ไปพูดคุยกับสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย นำมาสู่การทำงานร่วมกับศิลปินขัวศิลปะ ซึ่งชื่นชอบแมวเช่นกัน ได้แนวคิดออกแบบภาพแมวกอดปลานี้ร่วมแสดง Thailand Biennale Chiangrai แล้วยังมีภาพแมวนอนหลับ และแมวตาโต ที่ตรงกับโจทย์มหกรรมฯ
             ทั้งนี้ ได้มีการรับฟังความต้องการจากพื้นที่ และร่วมกันปรึกษา หารือ เพื่อร่วมกันส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศิลปะบนนาข้าว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นแลนมาร์คด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่อไป