ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 15 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมชี้แจงการดำเนินการเก็บข้อมูลชี้วัดร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต


 

 

 

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
            เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายเก่ง แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการเก็บข้อมูลชี้วัดร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต ผ่านระบบ Zoom โดยมีนายจรูญ แก้วมุกดา รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมนำเสนอคู่มือการเก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ประจำปี 2567 พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันแผนที่เพื่อแสดงขอบเขต ตำแหน่งที่ตั้ง และรหัสของเขตแจงนับ (EA) รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงการกรอกแบบสำรวจฯ แบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้
           ตอนที่ 1 ข้อมูลครัวเรือน
           ตอนที่ 2 ข้อมูลของสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์ทุกคน)
           ตอนที่ 3 ข้อมูลการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
           ตอนที่ 4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (สัมภาษณ์ทุกคน)
           ตอนที่ 5 การเข้าร่วมหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการ (สัมภาษณ์ทุกคน)
           ตอนที่ 6 แบบประเมินดัชนีความสุขของประชาชนในการเข้าร่วมหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการ
          โดยขอให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาทุกคนสามารถดำเนินการผ่านระบบฐานข้อมูลแบบสำรวจการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาชน  https://exercise.dpe.go.th การได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567