ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 45 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการ "Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2" Soft power กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย


 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
            เวลา 16.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการ "Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2" Soft power กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
           การจัดโครงการ "Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2" Soft power กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 : วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย ของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากการสนับสนุนจาก Fundamental fun และ Strategic Fund สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณชน