ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 38 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามมาตรฐาน โรงแรมเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม GREEN Health Hotel และสถานที่ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม GREEN Health Attraction จังหวัดเชียงราย


 

 

 

 

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
            เวลา 08.30-16.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามมาตรฐาน โรงแรมเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม GREEN Health Hotel และสถานที่ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม GREEN Health Attraction จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมช่อมะกอก อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
            มาตรฐาน GREEN Health Hotel เป็นการทำให้โรงแรม สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีการจัดบริการที่เน้นการดูแลสุขภาพของผู้ให้บริการและผู้รับบริการและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบข้าง มีเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน นสุขอนามัยการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
2) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN G-Garbage R-Restroom E-Energy E-Environment N-Nutrition 3) ด้านส่งเสริมสุขภาพ Health
            มาตรฐาน GREEN Health Attraction มีเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านสุขอนามัยการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ 2) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN G-Garbage R-Restroom E-Energy E-Environment N-Nutrition 3) ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน
            ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถขอรับการรับรองจำนวน 7 ประเภท คือ 1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  2) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะวิทยาการ 3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ 5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 6) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 7) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร
             โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครให้ผู้ประกอบการและชุมชนที่มีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน และขอความร่วมมือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน GREEN Health Hotel และ GREEN Health Attraction