ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 เปิดดู 20 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ออกตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม