ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเวทีสรุปบทเรียนการจัดการภัยพิบัติหมอกควัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเวทีสรุปบทเรียนการจัดการภัยพิบัติหมอกควัน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย