ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1265 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโดยบายและแผนและนางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย