ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1313 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวศรินญา วิชัยปะ เจ้าหน้าที่สถิตินักท่องเที่ยว นางสาวรัตติยา ปุละเปา เจ้าหน้าที่พัสดุ และนางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้แก่สาธารณชนได้รับรู้รับทราบอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ณ ร้านอาหารสวนกุหลาบ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย