ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1244 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย (อาคาร 2 ชั้น 3)