ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1315 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2562

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2562 โดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการจำนวน 63 รายและอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โครงการ