ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบติดตามและประเมนผล โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบติดตามและประเมนผล โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องอบรมที่ 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน สามารถตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล การดำเนินงานมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และทราบผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา