ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 กรกฎาคม 2563 เปิดดู 1228 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาประเด็นการเสนอเป็นระเบียงเศรษฐกิจ (เขตพัฒนาพิเศษ) ภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติแบะการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 402 ชั้น 4  อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร