ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย


    

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงและมอบหมายนโยบายในการดำเนินงานตามภารกิจและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่ฯ ในสังกัด ให้มีการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของจังหวัดและของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา