ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1308 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks Network :TGN) ครั้งที่ 7


วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในอนาคต