ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 เปิดดู 1243 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย


วันพุทธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.

       นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 36/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดย "นาย ภาสกร บุญญลักษม์" ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ประธาน) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมว่า เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และโรคติดต่ออื่น ๆ 

โดยมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมดังนี้

-เรื่องแจ้งจากประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดย นาย วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  

-สถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดย นายแพทย์ ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

-คำสั่ง / ประกาศที่ออกไปแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดยจ่าจังหวัดเชียงราย  

-หนังสือ / ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (สบค.มท. ) โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย

-รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ. ) โดยป้องกันจังหวัดเชียงราย

-รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค COVID-19 เทศบาลนครเชียงราย (ศปก. ทน. เชียงราย) โดยผู้แทนเทศบาลนครเชียงราย