ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1306 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สัมภาษณ์และให้ข้อมูล โครงการ "แผนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย"


วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

               นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติ ผลประโยชน์ของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการ่องเที่ยวคาร์บอนคาร์บอนสุทธิของประเทศไทยในบริบทของจังหวัดเชียงราย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนแผนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย เพื่อการจัดทำโครงการ "แผนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย" แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย