ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการฝึกซ้อมแผนโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด กรณีรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
             นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์ยโยบายและแผน และนางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด กรณีรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันและควบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดลเชียงราย เพื่อเป็นการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจังหวัดเชียงรายให้พิจารณาให้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด กรณีรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันและควบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย รูปแบบการฝึก “เฉพาะหน้าที่” (Functional Exercise : FEX)