ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
           นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ตามแผนการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ โดยเริ่มประชุม (ไตรมาสที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud meeting จัดการประชุมโดย กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
สำนักงานฯ ได้รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ ที่สำนักงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมท่องเที่ยวภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมย่อย การจัดประกวดหนังสั้น 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป