ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1308 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. 
          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้ 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมจัดทำประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ในมิติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญในระดับจังหวัด ทั้งด้านในประเทศ จำนวน 7 เรื่อง และต่างประเทศจำนวน 4 เรื่อง รวม 11 อย่างครอบคุม