ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1139 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมเสวนา "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 "(Chiang rai sustainable design week)


วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. 

              นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายวัชรากร  นาคทองกุล เข้าร่วม "เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 "(Chiang rai sustainable design week) ในกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “เมืองสร้างสรรค์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมุมมองของนักออกแบบ” โดยนักออกแบบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมาหชน) นักออกแบบจากนานานชาติ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงค์โปร์  นักออกแบบจากกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหัวข้อ “การพัฒนาและการขับเคลื่อนเมืองในประเทศไทย สู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” โดยผู้แทนจากจากเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต(องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) เชียงใหม่(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) สุโขทัย(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สํานักงานพื้นที่พิเศษ 4 : พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร) เพชรบุรี(สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเพรชบุรี) และเชียงราย(มหาวิทยัลยแม่ฟ้าหลวง) ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ณ ศาลาแก้ว ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือ เมืองสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การสำรวจคุณค่าทรัพยากรในพื้นที่ การมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนการสร้างและกระจายรายได้จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์

โดยกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล ในระดับชาติเชื่อมโยงระดับนานาชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์