ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1233 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
DG Awards 2021


DG Awards 2021

วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานมอบรางวัลรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” ผ่านทางเว็บไซต์ https://dgawards.dga.or.th/  ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา 4 กำหนดให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือสพร. เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัลทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งในการศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งสพร. ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลปัญหาความท้าทายอุปสรรครวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการวางแผนจัดท่านโยบายวางมาตรการและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเหมาะสมอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และวิจัยเพื่อจัดทำตัวชี้วัดดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

          ดังนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลสพร. ได้นำผลการสำรวจดังกล่าวมาพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๔ (Digital Government Awards 2021) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป