ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบและโครงการที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย


วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.

               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบและโครงการที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

              เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ และโครงการที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดการประชุมฯ เป็นประจำทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยครั้งแรกจัดประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564