ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2564 เปิดดู 1140 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการของจังหวัดเชียงราย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565


ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการของจังหวัดเชียงราย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

 

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.               

               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการของจังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 และเข้าร่วมนำเสนอโครงการฯ ประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพ (งบดำเนินการ) การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมโดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
               การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 ของจังหวัดเชียงราย 2 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพ (งบดำเนินการ) ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน, การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และพัฒนาศักยภาพทักษะการประกอบอาชีพ 2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานและแหล่งน้ำ (งบลงทุน) ได้แก่ การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว/ภูมิทัศน์, การพัฒนาสิ่งปลูกสร้างด้านการค้าและบริการ, การจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการประกอบอาชีพ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท และพัฒนาแหล่งน้ำ โดยโครงการที่นำเสนอเป็นโครงการที่เสนอจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
              สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้นำเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกบัวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสันป่าเหียง งบดำเนินโครงการ 300,000บาท ชุมชนบ้านสันป่าเหียง เป็นหนึ่งในเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์และมีแอ่งน้ำเป็นสระบัวชมพู ผลผลิตที่ได้มีบัวชมพู สมุนไพรปลอดสาร สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากบัวชมพูและสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่ยังขาดความรู้และทักษะ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจเพื่อรองรับตลาดออนไลน์และมีความประสงค์ในการที่จะพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านสันป่าเหียงให้มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว จึงได้นำเสนอโครงการนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกบัวลูกประคบตาสมุนไพรและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านสันป่าเหียงเพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงราย