ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2565 เปิดดู 1251 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2


วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
             นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมโดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม 
              การประชุมเป็นการประชุมทางไกล ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) วัตถุของการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การติดตามเงินกันเบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาเหนือตอนบน 2 และการติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2