ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1307 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วม “การอบรมการเสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565”


วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

         นายเสริฐ ไชยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วม “การอบรมการเสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565” ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

         ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินฯ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด