ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1365 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565


วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
                 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
                 ที่ประชุมได้รายงานสถานะการเงินและการบิหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดเชียงราย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  จากนั้นเสนอโครการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติได้แก่
1.พิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาพใต้กรอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 โครงการ 2.พิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โครงการ
3.พิจารณาอนุมัติโครงการตามกรอบแผนศูนย์บริการคนทั่วไป ภายใต้กรอบสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  จำนวน 2 โครงการ
4.พิจารณาอนุมัติโครงการตามกรอบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 โครงการ
5. พิจารณาการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 31 ราย
               ทั้งนี้โครงการที่เสนอพิจารณาในที่ประชุม เป็นโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการในจังหวัดเชียงราย ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมและเพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างความสามารถเพื่อให้คนพิการได้ มีโอกาสทำงานประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเต็มที่อีกด้วย