ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1244 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมรายละเอียดของการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดกระบี่


วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

           สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ จัดการประชุมรายละเอียดของการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียรางราย ชั้น 2 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

           โดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้แทนชมรมส่งเสริมกีฬามวลชนผู้สูงอายุ 9 ชนิดกีฬา เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงประกาศกรมพลศึกษาเรื่อง การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 และระเบียบกรมพลศึกษา "ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562" รวมทั้งแนวทางการคัดเลือกนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่