ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1305 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตรวจราชการแบบบูรณาการที่บ้านเมืองรวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตรวจราชการแบบบูรณาการที่บ้านเมืองรวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมนำเสนอและลงพื้นที่ศึกษาดูงานตรวจราชการแบบบูรณาการที่บ้านเมืองรวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการปฏิบัติราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการ หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมี นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่
และมีนายสมาน เทพสุภา ผู้ใหญ่บ้านเมืองรวง ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ประชาชนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของหมู่บ้าน และนำเยี่ยมชมพื้นที่ตามฐานเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง 
               บ้านเมืองรวง ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 13 กิโลเมตร ประชากรส่วนมากเป็นคนเมืองเหนือล้านนาและชนเผ่าอาข่า ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และท่องเที่ยวชุมชนเป็นรายได้เสริม โดยเป็นชาวเมืองลวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ และเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่า ”บ้านเมืองรวง” ตามวิถีเกษตรกรรมนา “รวงข้าว” ปัจจุบันเป็นชุมชน OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปีพ.ศ.2558 หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชุมชนผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง  รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและบุคคล/กลุ่ม จากภายนอก เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการกินดีอยู่ดี มีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางหมู่บ้าน ได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพ การให้บริการต่างๆ ที่เป็นกิจจะลักษณะอยู่สม่ำเสมอ 
               ซึ่งครั้งนี้นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ยังได้ตรวจเยี่ยมโฮมสเตย์ (Home Stay) ภายในชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐาน พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาและวิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย