ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมแนวทางการรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบกิจกรรม DPE NUB CAL (CALORIES CREDIT CHALLENGE)


วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายวรชิน นามเมือง นักพัฒนาการกีฬา และนางสาวแสงทิพย์ ไชยมงคล เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมแนวทางการรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบกิจกรรม DPE NUB CAL (CALORIES CREDIT CHALLENGE) โดยผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM Meeting
          ตามที่กรมพลศึกษา ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบกิจกรรม DPE NUB CAL (CALORIES CREDIT CHALLENGE) เพื่อให้การดำเนินการรายงานผลการจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมและการรายงานผลของกิจกรรมดังกล่าวฯ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมความเข้าใจก่อนการดำเนินกิจกรรมฯ