ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1253 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
คณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

         นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวัชรากร  นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และนายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะร่วมรับฟังการนำเสนอฯ ณ โรงแรมเฮอริเทจ 

ในการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการ มีทั้งหมด 3 กลุ่ม 
กล่มที่ 1 การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านเมืองรวง โดยเสนอการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ต่อเศรษฐกิจเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น การลดผลกระทบทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ได้แก่ การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิต ภาวะหนี้สินครัวเรือน สินค้าค้างสต๊อก การค้าขายซบเซา เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา โดยเสนอแนวทางการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ สร้างเรื่องราว (Story Telling) ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การสร้างการทำงานเป็นทีม (Team Work) ระหว่าง ภาครัฐและเอกชน สร้างความร่วมมือในการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)ในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

กลุ่มที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวีน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG MODEL) โดยเสนอให้มีการร้อยเรียงวัฒนธรรมร่วมกับอาหารสุขภาพพื้นถิ่น และให้การบริการแบบมีเรื่องเล่า พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยปลูกพืชที่เป็นอัตลักษณ์ ทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ แปรรูปสินค้าพรีเมี่ยม ร่วมมือกับสถาบันวิจัย และสถานอุดมศึกษาในเชียงรายและใกล้เคียง ปลูกป่าชุมชนสำหรับคาร์บอนเครดิต รักษ์ป่า และลดการเกิด PM 2.5