ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1318 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565  “ 2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง “


วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.

           นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565  “ 2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง “ ณ ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565 

          พระธาตุดอยตุง ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวล้านนา เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีกุน มีการจัดประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุสืบต่อกันมาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี โดยการจัดงานในปีนี้จะมีการนำศิลปะผสมผสานร่วมกับประเพณีและวัฒนธรรม
         สำหรับงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565  “ 2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง “  มีพิธีทางพระพุทธศาสนา และสัการะพระรูปปั้นครูบาเจ้าศรีวิชัย , กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ , กิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนะธรรมและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น , พิธีตักน้ำทิพย  , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิก , กิจกรรมขบวนน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ผ้าห่มพระธาตุพระราชทานและเครื่องสักการะ , พิธีถวายเครื่องสักการะ  พระธาตุดอยตุง , พิธีนมัสการและสรงน้ำ , พิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง , พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา  กิจกรรมขบวนชาติพันธุ์ 18 ชาติพันธุ์ ขบวนมวลชนและเครื่องสักการะของส่วนราชการ 18 อำเภอและทุกภาคส่วนรวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
         ทั้งนี้ ผู้ร่วมเดินจาริกแสวงบุญจะได้รับเหรียญที่ระลึก  “ 2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง รุ่นที่ 6 ” ออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อีกด้วย