ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1245 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม การสร้างการรับรู้โครงการสู่สาธารณชนเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและเชื่อมต่อช่องทางการขายกับบริษัทนำเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศ


วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

           นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม MOU โครงการยกระดับพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพฯ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ณ ห้องต้นไทร โรงแรม คงการ์เด้นท์วิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

           โดยนางสุพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม การสร้างการรับรู้โครงการสู่สาธารณชนเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและเชื่อมต่อช่องทางการขายกับบริษัทนำเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และมีนางอำไพ บัวระดก รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย รายงานถึงการดำเนินการโครงการดังกล่าว

           จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ตามโครงการทุกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยอำเภอเวียงป่าเป้า 2 หมู่บ้าน บ้านขุนลาวและบ้านโป่งเทวี อำเภอป่าแดด จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านสันติธรรมและบ้านโป่งศรีนคร อำเภอแม่สาย จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านอีก้อ ผาฮี้ และบ้านปางห้า อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านแม่สาดและบ้านปางห้า อำเภอเชียงแสน จำนวน 1หมู่บ้าน บ้านท่าขันทอง ให้สามารถยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          สำหรับการเริ่มงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม หลักคือ 1.การเตรียมความพร้อมยกระดับชุมชนท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ประกอบไปด้วยการเสริมทักษะการท่องเที่ยว การให้บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การปฎิบัติจัดกิจกรรมสนับสนุน การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2.การสร้างการรับรู้และการส่งเสริมช่องทางการตลาดสู่สาธารณะชน เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและเชื่อมต่อช่องทางการขายกับบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศ และ 3.การต่อยอดเพื่อความยั่งยืนเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนท่องเที่ยวแถวสอง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติต่อสืบเนื่องให้มีความมั่นคงต่อไป.