ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1308 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 พิจารณาผ่อนผันมาตรการในการ นำเข้าส่ง-ออกสิ้นค้าผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน


วันพุธที่ 9 กุมพาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

         นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom meetting โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (covid - 19) เตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

         โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหาร พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยจะเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. 

         ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีสถานประกอบกิจการทั้งหมด 3,188 แห่ง ได้ผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอประเมิน ทั้งหมด 2,748 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.20 ได้รับเกียรติบัตรรับรองแล้ว 2,142 แห่ง ร้อยละ 77.94 รอการพิจารณา 494 แห่ง ร้อยละ 17.98 และยังไม่ผ่านการประเมิน 112 แห่ง ร้อยละ 4.08 สำหรับสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ประสงค์ปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถขออนุญาติดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามผ่อนคลายการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

         ที่ประชุมยังได้พิจารณาความประสงค์ขอผ่อนผันมาตรการในการ นำเข้าส่งออกสิ้นค้าผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน โดยให้มีการชื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าเท่านั้น ไม่อนุญาติให้เข้า-ออกระหว่างบุคคล จำนวน 7 แห่ง จุดที่ 1 จุดผ่อนปรนการค้าท่าป้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จุดที่ 2 จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จุดที่ 3 จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนดอก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จุดที่ 4 จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหาดป้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จุดที่ 5 จุดท่าเรือผาถ่าน ต.เวียง อ.เชียงของ จุดที่ 6 จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแกน และจุดที่ 7 จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดั้งนี้ 1.จุดผ่อนอนุญาติปรนการค้า เปิดทุกวันเวลา 06.00 น. – 18.00 น. 2.อนุญาตชื้อ-ขาย นำเข้า-ส่งออกสิ้นค้าทางการเกษตร สิ้นค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น