ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1305 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมจัดทำร่างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมจัดทำร่างเส้นทางการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 11 กุมพาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
               สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมจัดทำร่างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย
โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
               การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรม การท่องเที่ยวต้นแบบ (การออกแบบพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์) ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน จํานวน ๑๐ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งแดง, ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว, ชุมชนบ้านเหล่า, ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น, ชุมชนบ้านแม่สลอง, ชุมชนบ้านม่วงคำ, ชุมชนบ้านป่าตาลประชาสันติ, ชุมชนบ้านสันป่าเหียง, ชุมชนบ้านนางแลใน, และชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ นอกจากนี้ยังมีการหารือการวางแผนสำหรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว (การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง) ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2565ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม 63 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยที่กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จำนวน 10 ชุมชน ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง พัฒนาและออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สามารถสร้างเป็นจุดขายและสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ภายในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความประทับใจในการบริการและกลับมาใช้บริการเยี่ยมเยือนซ้ำ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกเหนือจากอาชีพหลักอย่างยั่งยืน