ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางกำหนดค่าเป้าหมาย และการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (e-SAR) ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางกำหนดค่าเป้าหมาย และการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (e-SAR) ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
          นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางกำหนดค่าเป้าหมาย และการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (e-SAR) ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ Zoom) และ Facebook Live จัดการประชุมโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จาก 76 จังหวัด รวมจำนวน 474 ราย (ระบบ Zoom จำนวน 242 ราย และ Facebook Live จำนวน 232 ราย)
          สาระสำคัญของการชี้แจงประกอบด้วย แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือน พร้อมทั้งยกตัวอย่างการกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัดผ่านระบบ e-SAR การคำนวณผลการประเมิน การรายงานผลการดำเนินงานในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารของส่วนราชการ (แบบ ผบ.1) และระยะเวลาดำเนินการ โดยกำหนดให้จังหวัดจัดส่งค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือนให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อสำนักงาน ก.พ.ร. ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานได้ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
          ในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบแนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายแล้วจะนำมาปรับใช้ในการกำหนดค่าเป้าหมายวัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงราย รอบ 6 เดือน ในองประกอบที่ 1 การประเมินผลประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) ตัวชี้วัดของรายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน รายงานให้แก่จังหวัดเชียงรายทราบต่อไป