ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
จังหวัดเชียงรายจัดพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี


วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น.

         นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีพระพรมโมลี (สุชาติ  ธมฺมรตโน ) รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ( ประธานฝ่ายสงฆ์ ) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ( ประธานฝ่ายฆราวาส )  พร้อมด้วยหันหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) และทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี

         ในพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี มีการจัดขบวนแห่พระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย การแสดงตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีอย่างหนาแน่น ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด 19 
          จากนั้นนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ที่ 26/ 2565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พุทธศักราช 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอนพระสังฆาธิการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ 19/2564  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564จึงแต่งตั้งให้ พระพุทธิญาณมุนี ประเสริฐ ฉายา ปัญญาวะชิโร อายุ 63 พรรษา 39  วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอกพุทธศาสตรบัณฑิต วัดพระธาตุผาเงา  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  

     ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ในเขตจังหวัดของตน  ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 พุทธศักราช 2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนา แต่งตั้ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก