ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 1/2565


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วม 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 1/2565
               ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา การท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา มีหน้าที่ในการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
การท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่