ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation)


วันศุกร์ที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

           นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localisation) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Webinar) จัดโดย คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยจัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ รวมถึงเพื่อหารือแลกเปลี่ยนและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs 

           โดยการประชุม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1  มีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องฯ ในพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด (จังหวัดไม่เกิน 25 คน) ซึ่งได้นำเสนอภาพรวมในการดำเนินงานฯ การบรรยายพิเศษเรื่อง “จิ๊กซอว์ความสำเร็จของประเทศไทยที่ยั่งยืน” รวมทั้งการบรรยายให้หัวข้อการรับมือกับภัยพิบัติด้วยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความยากจนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อการเป็นแนวทางนำไปสู่การการขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป