ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1193 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบและโครงการสำคัญของจังหวัดเชียงราย


วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.

              นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหัดเชียงราย มอบหมายนางสาววิภาวี  ลีไพบูลย์ และนางสาวขนิษฐา  แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบและโครงการสำคัญของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
              โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนาย บัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุม ประกอบด้วยการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณ ดังนี้ 1.เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดเชียงราย 2.เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ 3.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย 4.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการแก้ไขบัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ของจังหวัดเชียงราย 6. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565 ของจังหวัดเซียงราย 7. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2564 และ 8.โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
              ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ