ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
จกรรมจัดทำแผนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting)


 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายภานุพงษ์ ชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจัดทำแผนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting)

          โดยมีการบรรยายหัวข้อ “สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และสิทธิมนุษยชน”  “ภารกิจคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” และมีการจัดทำแผนและทบทวนความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน