ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565 เปิดดู 1247 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 6/2565


 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานบริการ/แหล่งท่องเที่ยว/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus โดยคณะได้มีการลงพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

          1.โรงแรมคำธนา : โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus มี Package สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามมาตรการ Test & Go เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 (5th Day) มีโรงพยาบาลคู่ปฎิบัติการ คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ช่วงต้นเดือนมีนาคมตามมาตรการใหม่ที่รัฐฯได้กำหนด ยังไม่มีนักท่องเที่ยงต่างชาติเดินทางเข้ามาพัก โดย ณ ปัจจุบันโรงแรมมีสถิติการเดินทางเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 1  ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 99 ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ทางโรงแรมได้เตรียมดำเนินการตามมาตรการใหม่ของรัฐโดยให้นักท่องเที่ยว ตรวจโควิด โดยวิธี Self-ATK แล้วรายงานผลผ่านทาง application “หมอชนะ” ทั้งนี้โรงแรมได้ดำเนินการปฎิบัติตามมาตรฐานสถานบริการโรงแรม/ที่พักตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานโรงแรม และสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัยจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดเชียงราย

  1. โรงแรมเดอะเลเจนด์เชียงราย : โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus มี Package สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามมาตรการ Test & Go เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 (5th Day) มีโรงพยาบาลคู่ปฎิบัติการ คือ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ปัจจุบันโรงแรมเปิดให้บริการห้องพักรายวัน ในระดับที่หลากหลาย โดย ณ ปัจจุบันมีสถิติการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตามมาตรการ Test and Go เข้ามายังน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 3 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ทางโรงแรมได้ดำเนินตามมาตรการใหม่ของรัฐโดยให้นักท่องเที่ยว ตรวจโควิด โดยวิธี Self-ATK แล้วรายงานผลผ่านทาง application “หมอชนะ”  ซึ่งโรงแรมได้มีการดำเนินการและปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับโรงแรม/ที่พัก อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพักยังโรงแรม และสามารถรองรับการจัดประชุม/สัมมนา ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
  2. วัดร่องเสือเต้น : สถานที่ท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA โดยได้มีการดำเนินการและปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัดได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตนเพื่อกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในระหว่างการเยี่ยมชมวัด ให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะได้ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
  3. โรงแรม แกรนด์ วิสต้า : โรงแรมได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus มี Package สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามมาตรการ Test & Go เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 (5th Day) มีโรงพยาบาลคู่ปฎิบัติการ คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ฯ โดยโรงแรมเปิดให้บริการห้องพักราย และห้องประชุมสัมมนา ในระดับ 4 ดาว ณ ปัจจุบันโรงแรมมีสถิติการเดินทางเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 5  ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ทางโรงแรมได้ดำเนินตามมาตรการใหม่ของรัฐโดยให้นักท่องเที่ยว ตรวจโควิด โดยวิธี Self-ATK แล้วรายงานผลผ่านทาง application “หมอชนะ”  ซึ่งโรงแรมได้มีการดำเนินการและปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับโรงแรม/ที่พัก อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพักยังโรงแรม และสามารถรองรับการจัดประชุม/สัมมนา ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

          ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ได้มอบสื่อแผ่นพับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และข้อมูลกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว ให้แก่โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย