ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2565 เปิดดู 1324 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
 “Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ”


 “Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ”

วันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายวิชภูมิ สกุลสมณเดโช นักพัฒนาการท่องเที่ยว นางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และคณะผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสาขา (บริษัททัวร์,มัคคุเทศก์,สื่อมวลชน) เข้าร่วมกิจกรรม “Press trip การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ”ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบ บูรณาการ กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ต้นแบบและศักยภาพบุคลากรเครือข่าย ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายเพื่อความยั่งยืน ณ ชุมชนท่องเที่ยว 10 แห่ง ได้แก่ 
-ชุมชนบ้านโป่งแดง 
-ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
-ชุมชนบ้านเหล่า
-ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น
-ชุมชนบ้านแม่สลอง
-ชุมชนบ้านม่วงคำ
-ชุมชนบ้านป่าตาลประชาสันติ
-ชุมชนบ้านสันป่าเหียง
-ชุมชนบ้านนางแลใน
-ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
               โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว หรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ และง่ายต่อการค้นหาในฐานข้อมูลสื่อสาธารณะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจมาท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย